วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

ปัญหาในการสอนภาษาอังกฤษ

ปัญหาในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ปราณี  ธีรพรวงษ์งามดี  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว

          ปํญหาในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนบางคนเป็นปัญหามาก เพราะเด็กอ่านไม่ได้ เขียนไม่คล่อง เจอคำศัพท์ใหม่บางคำก็งง อ่านไม่ได้ อ่านได้ก็ไม่คล่องเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะนักเรียนไม่สามารถจำคำศัพท์ได้ ถ้านักเรียนสามารถจำคำศัพท์ได้ นักเรียนจะสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างง่าย อ่านเป็นประโยคได้คล่อง
     กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ดำเนินการดังนี้
1.     ก่อนที่ครูจะสอนบทเรียนใดๆครูก็จะสำรวจคำศัพท์บทเรียนนั้นๆก่อนถ้าเจอคำยากก็จดไว้
2.     ในวันศุกร์ครูจะให้คำศัพท์ที่ยากแก่นักเรียนเพื่อให้นำไปท่องในวันหยุด ป. 3 สัปดาห์ละ 5 คำ ป. 4 – ป. 6 ได้สัปดาห์ละ 10 คำ  วันจันทร์เช้ามาท่องให้ครูฟังและเขียนสะกดคำให้ครูดูด้วย
3.     เมื่อถึงชั่วโมงสอนก่อนลงมือสอนครูจะให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่นักเรียนท่องเป็นการทบ
ทวนบางครั้งก็เขียนแข่งกันบนกระดานดำ บางครั้งก็เขียนลงในสมุด ถ้าใครเขียนได้ 80 %
ในแต่ละครั้งครูก็มีรางวัลให้
4.     เมื่อนักเรียนเรียนรู้คำศัพท์มากขึ้นนักเรียนก็สามารถนำมาอ่านเรียงร้อยให้เป็นประโยคได้
สามารถอ่านข้อความยาวๆได้และสามารถรู้ความหมายด้วย
5.     ในวันศุกร์ตอนเย็นนักเรียนทุกคนมาทำกิจกรรมร่วมกันแข่งขันการเขียนคำศัพท์โดยเขียน
ตามคำบอกของแต่ละชั้นเรียนสัปดาห์ละ  20  คำ โดยนำมาจากคำศัพท์ที่นักเรียนท่องถ้านักเรียนเขียนได้  80 % ของแต่ละครั้งมีรางวัลให้
            จากการทำกิจกรรมนี้คือการท่องศัพท์และแข่งเขียนศัพท์ทำให้นักเรียนสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น เด็กขยันขึ้นและจะทำให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นด้วย