วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตารางสอน


คาบ
1
2
3

4
5
6
วัน/ เวลา
08:30-09:30
09:30-10:30
10:30-11:30
11:30-12:30
12:30-13:30
13:30-14:30
14:30-15:30
จันทร์

Eng. 3/1

พัก
Eng. 3/2
Eng. 3/3
Eng. 6/4
อังคารรับ
Eng. 3/1

Eng. 6/2
พุธประทาน


Eng. 3/2
พฤหัสบดี


Eng. 3/3
อาหาร


Eng. 6/4
ศุกร์


Eng. 6/2

ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันที่ 1 เดือนมิถุนายน 2555

ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 เรียนวิชาคณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สอนแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม 2555

สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
ควบคุมดูแลนักเรียนแทนครูพี่เลี้ยง
ตักข้าวให้นักเรียนสายชันประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 30 เดือนพฤษภาคม 2555

สอนแทนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่่ 3/2

วันที่ 29 เดือนพฤษภาคม 2555

สอนนักเรียนชั้นประถมศึกปีที่ 3/1
สอนนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

วันที่ 28 เดือนพฤษภาคม 2555

กิจกรรมหน้าเสาธง
รับเด็กอนุบาลเข้าห้องในตอนเช้า
สอนนักเรียนชั้นประมศึกษปีที่ 3/1 3/2 3/3
ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ทำข้อสอบก่อนเรียน

วันที่ 25 เดือนพฤษภาคม 2555

กิจกรรมหน้าเสาธง

วันที่ 23 เดือนพฤษภาคม 2555

กิจกรรมหน้าเสาธง
ตรวจงานนักเรียน
สอนแทนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/2
สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

วันที่ 22 เดือนพฤษภาคม 2555

กิจกรรมหน้าเสาธง
ตรวจงานนักเรียน
สอนแทน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ประชุมการสอนแทน

วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม 2555

ควบคุมดูแลเด็กอนุบาลเข้าแถวให้เรียบร้อย
ช่วยเพื่อนสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 3/2 3/3 และ 6/1

วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม 2555

กิจกรรมหน้าเสาธง
สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 6/3

วันที่ 17 เดือนพฤษภาคม 2555

สอนแทนครูที่ติดภารกิจ
สอนนักเรียนชั้ประถมศึกษาปีที่ 3/3
ส่งนักเรียนหน้าประตู

วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม 2555

กิจกรรมหน้าเสาธง
จัดเด็กอนุบาลให้เข้าแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม 2555

08. 00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
08.00 น. ควบคุมดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ติดภารกิจ จึงไม่สามารถมาโรงเรียนได้
13.30 น. ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6/2 ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
14.30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ให้นักเรียนเขียนชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ
15.30 น. ประชุมในการปฏิบัติหน้าที่ แทนวิทยากรอิสลามในการดูแลเด็กอนุบลาในช่วงเช้า


วันที่ 14 พฤษภาคม 2555

07.00 น. ขายสหกรณ์โรงเรียน
08.00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
08.30 น. นักเรียนเข้าห้องเรียน
- ประชุมเรื่องการช่วยเหลือดูแลนักเรียนในการสอนการปฏิบัติศานกิจของอิสลาม เนื่องจากทางโรงเรียนขาดวิทยากรอิสลาม
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 3/2 3/3
- ขายสหกรณ์ตอนเที่ยง

วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม 2555

08.00 น. กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง
ผู้อำนวยการโรงเรียนพบประพูดคุยกับนักเรียน
08.30 น. ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ทำสมุดจดบันทึก

วันที่ 10 เดือนพฤาภาคม 2555

07.00 น. รับนักเรียนตอนเช้าหน้าประตู
08.00 น. เข้าแถวหน้าเสาธง
หลังจากนั้นก็พบครูพี่เลี่ยงเพื่อดูตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปรึกษาหารือกับครูพร่เลี้ยงในการจัดตารางสอนให้เหมาะสม

วันที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2555

- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ปรึกษาหารือในการจัดบอร์ดอาเซี่ยน
- ควบคุมดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทำงานในห้องเรียน
- แจกหนังสือให้นักเรียน


วันที่ 4 พฤษภาคม 2555

09.00 น.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
13.00 น. ประชุมผู้ปกครองประฐมวัย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2555

วันนี้เป็นการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 ในการเปิดภาคเรียนใหม่ในครั้งนี้เป็นการเปิดก่อนโรงเรียนอื่นๆ เนื่องจากทางโรงเรียนเปิดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนในการเรียน เพราะกว่านักเรียนจะมีความพร้อมในการเรียนสำหรับภาคเรียนใหม่นี้ ก็ต้องใช้เวลาในการเตรียมความพร้อม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2555

วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2555 เป็นการประชุมครูของโรงเรีนยราชประชานุเคราะห์ 8 เป็
็นการประชุมครูในการเตรียมตัวในการเปิดภาคเรียนใหม่ ดิฉันและเพื่อนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้มีโอกาสในการเข้าร่วมประชุมครูในครั้งนี้ด้วย วาระประชุมในครั้งนี้ก็มีด้วยกันหลักๆคือ การเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน การจัดห้องเรียนให้เป็นระบบ การปฏิบัติหน้าที่ของครูฝ่ายต่างๆ และการรายงานตัวของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในหลักสูตรต่างๆ