วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 31 กรกกฏาคม 2555

- ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวรโรงเรียน
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- เวรขายน้ำโรงอาหาร
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 และ 6/2

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 30 กรกฏาคม 2555

- เวรขายสหกรณ์โรงเรียนตอนเช้า
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
- เวรขายสหกรณ์โรงเรียนตอนเที่ยง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 3/3 และ 6/4

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 27 กรกฏาคม 2555

- ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสา ควบคุมนักเรียนจัดแถวให้เรียบร้อย
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
- ควบคุมจัดแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฏาคม 2555

- เวรรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 และ 6/4
- เวร ส่งนักเรียนกลับบ้านหน้าประตูโรงเรียน

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2555

- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2555

- กิจกรรมหน้าเสาธง
- เวรขายน้ำโรงอาหาร
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 และ 6/2

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2555

- เวรขายสหรณ์โรงเรียนตอนเช้า
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
- เวรขายสหกรณ์ตอนเที่ยง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 3/3 และ 6/4

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 20 กรกรฏาคม 2555

- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดยริเวณโรงเรียน
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฏาคม 2555

- เวรรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนแทนครูก่อกานต์
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 และ 6/4

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 18 กรกฏาคม 2555

- กิจกรรมหน้่าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกปีที่ 3/2
- ควบคุมดูแลนักเรียนจัดแถวกลับบ้านหลังเลิกเรียน

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2555

- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนแทนครูเสาวนีย์
- เวรขายน้ำแข็งในโรงอาหาร
- ดูแลเด็กอนุบาลแทนครูประจำชั้น
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 และ 6/2


วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2555

- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ฝึกซ้อมนักเรียนอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อไปแข่งขันวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2555

- เวรรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 และ 6/4
- เวรส่งนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-                   07:00 น. เวรขายสหกรณ์โรงเรียน
-                   08:30 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   09:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   11:45 น. เวรขายสหกรณ์
-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
-                   13:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
-                   14:30 น.สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   12:30 น. ไปส่งเอกสารเงินกู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   08:30 น. สอนแทนครูรัชนี พงษ์อำไพ
-                   ช่วยครูรัชนีจัดเอกสาร
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-                   07:00 น. รับเด็กนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   ตรวจการบ้านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
-                   09:30 น. สอนแทนครูกอกานต์
-                   14:00 น. อาจารย์นิเทศวิชาเอกมานิเทศ อาจารย์เย็นฤดี หนูเพชร
-                   15:30 น. จัดแถวนักเรียนกลับบ้าน และส่งนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   08:30 น. สอนแทนครูกอกานต์ เจริญศาสตร์
-                   13:00 น. เข้าร่วมประชุมครูประจำเดือน ถึงเวลา 16:30 น.
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-                   07:00 น. เวรขายสหกรณ์
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   09:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   11:45 น. เวรขายสหกรณ์
-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
-                   14:30 น. ซ้อมกีฬาสีและเพลงเชียร์
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   08:30 น. ประชุมครูฝ่ายกองเชียร์
-                   09:30 น. สอนแทนครูรัชนี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
-                   10:30 น. สอนแทนครูรัชนี นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
-                   11:45 น. เวรขายน้ำโรงอาหาร
วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-                   07:00 น. ไปที่ว่าการอำเภอท่าศาลาเพื่อเดินขบวนพาเหรดในการแข่งขันกีฬาเครือข่าย
-                   08:00 น. ขบวนพาเหรดเริ่มเคลื่อนขบวนไปยังสนามกีฬาของโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
-                   10:00 น. ประธานได้เปิดพิธีการแข่งขันกีฬาเครือข่าย
-                   มีการเต้นเอโรบิคในการเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-                   วันนี้เป็นวันแข่งขันกีฬาเครือข่ายวันสุดท้ายมีการแข่งขันกรีฑาหลายประเภท
-                   ในช่วงเช้าควบคุมกองเชียร์
-                   15:30 น. เป็นการมอบถ้วยรางวัลต่างๆ ให้แก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในประเภทต่างๆ หลังจากนั้นประธานก็ได้กล่าวปิดการแข่งขันกีฬา ซึ่งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้กิจกรรมทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   ทำงานต่างๆที่รับผิดชอบ
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
-                   07:00 น. เวรขายสหกรณ์
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   08:30 น. สอนแทนครูสาคร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
-                   09:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   11:45 น. เวรขายสหกรณ์
-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
-                   13:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
-                   09:30 น. สอนแทนครูรัชนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
-                   10:30 น. สอนแทนครูรัชนี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
-                   11:45 น. เวรขายน้ำโรงอาหาร
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   08:30 น. สอนแทนครูรัชนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
-                   07:00 น. เวรรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   สอนแทนครูรัชนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
-                   10:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
-                   12:30 น. สอนแทนครูโสภิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   15:30 น. จัดแถวนักเรียนกลับบ้าน และส่งนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   08:30 น. สอนแทนครูรัชนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
-                   12:30 น. สอนแทนครูรัชนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
-                   07:00 น. เวรขายสหกรณ์
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   08:30 น. สอนแทนครูโสภิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   09:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   11:45 น. เวรขายสหกรณ์
-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
-                   13:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   08:30 น. ตรวจงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
-                   11:45 น. เวรขายน้ำโรงอาหาร
-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   09:30 น. สอนแทนครูรัชนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

            เวลา 08: 00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง ควบคุมนักเรียนเข้าแถวให้เรียบร้อย หลังจากนั้นฟังผู้อำนวยการโรงเรียนอบรมนักเรียนหน้าเสาธง หลังจากนั้นนักเรียนก็เข้าห้องเรียน หลังจากนั้นก็ตรวจงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 เวลา 09:30 น. สอนแทนครูรัชนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 และมัธยมศึกษาปีที่ 3/2  เวลา 11:30 น. เวรขายน้ำโรงอาหาร หลังจากนั้น เวลา 12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 เวลา 13:30 น. สอนแทนครูสุพรรณี ชลสาคร เวลา14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 หลังจากนั้นก็ให้นักเรียนทำความสะอาดก่อนเลิกเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

-                   เวรรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน

-                   กิจกรรมหน้าเสาธง ควบคุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง

-                   สอนแทนครูสพรรณี ชลสาคร 2 ชั่วโมง

-                   สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

-                   เวลา 14:30 น. ซ้อมกีฬาสีและเพลงเชียร์

-                   เวลา 15:30 น. เวรส่งนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

-                   ควบคุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง

-                   08:30 น. สอนแทนครูสุพรรณี ชลสาคร 4 ชั่วโมง

-                   14:30 น. ซ้อมกีฬาสี และเพลงเชียร์

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

-                   เวรขายสหกรณ์ตอนเช้า

-                   กิจกรรมหน้าเสาธง

-                   08:30 น. สอนแทนครูรัชนี พงษ์อำไพ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

-                   09:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

-                   10:30 น. สอนแทนครูรัชนีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

-                   11:30 น. เวรขายสหกรณ์

-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

-                   13:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

-                   14:00 น. ซ้อมเพลงเชียร์

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง

-                   08:30 น. สอนแทนครูเสาวนีย์ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2

-                   09:30 น. สอนแทนครูก่อกานต์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

-                   14:00 น. ซ้อมเพลงเชียร์และซ้อมกีฬาสี

-                   15:15 น. จัดแถวนักเรียนเดนกลับบ้าน

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง

-                   08:30 น. สอนแทนครูรัชนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

-                   09:30 น. สอนแทนครูเสาวนีย์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

-                   14:00 น. ซ้อมกีฬาสีและเพลงเชียร์

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
           -                   10:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
           -                   14:00 น. ซ้อมเพลงเชียร์และกีฬาสี

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555
            -                   08:00 น. เดินพาเหรดไปยังสนาม
           -                   08:30 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวการแข่งขันกีฬาสี
           -                   09:30 น. กีฬาได้เริ่มขึ้น
           -                   ในการแข่งกีฬาสีในครั้งนี้ก็ได้ช่วยควบคุมนักเรียนให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อย และช่วยครูส่งตัวนักกีฬาไปยังกองกลาง และในการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ดิฉันได้มีโอกาสมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาด้วย รู้ปลื้มปิติเป็นอย่างมาก
         -                   16:30 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ ซึ่งการแข่งขันกีฬาสีผ่านพ้นไปด้วยดี