วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-                   07:00 น. เวรขายสหกรณ์โรงเรียน
-                   08:30 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   09:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   11:45 น. เวรขายสหกรณ์
-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
-                   13:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
-                   14:30 น.สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   12:30 น. ไปส่งเอกสารเงินกู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   08:30 น. สอนแทนครูรัชนี พงษ์อำไพ
-                   ช่วยครูรัชนีจัดเอกสาร
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-                   07:00 น. รับเด็กนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   ตรวจการบ้านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
-                   09:30 น. สอนแทนครูกอกานต์
-                   14:00 น. อาจารย์นิเทศวิชาเอกมานิเทศ อาจารย์เย็นฤดี หนูเพชร
-                   15:30 น. จัดแถวนักเรียนกลับบ้าน และส่งนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   08:30 น. สอนแทนครูกอกานต์ เจริญศาสตร์
-                   13:00 น. เข้าร่วมประชุมครูประจำเดือน ถึงเวลา 16:30 น.
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-                   07:00 น. เวรขายสหกรณ์
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   09:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   11:45 น. เวรขายสหกรณ์
-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
-                   14:30 น. ซ้อมกีฬาสีและเพลงเชียร์
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   08:30 น. ประชุมครูฝ่ายกองเชียร์
-                   09:30 น. สอนแทนครูรัชนี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
-                   10:30 น. สอนแทนครูรัชนี นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
-                   11:45 น. เวรขายน้ำโรงอาหาร
วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-                   07:00 น. ไปที่ว่าการอำเภอท่าศาลาเพื่อเดินขบวนพาเหรดในการแข่งขันกีฬาเครือข่าย
-                   08:00 น. ขบวนพาเหรดเริ่มเคลื่อนขบวนไปยังสนามกีฬาของโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
-                   10:00 น. ประธานได้เปิดพิธีการแข่งขันกีฬาเครือข่าย
-                   มีการเต้นเอโรบิคในการเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-                   วันนี้เป็นวันแข่งขันกีฬาเครือข่ายวันสุดท้ายมีการแข่งขันกรีฑาหลายประเภท
-                   ในช่วงเช้าควบคุมกองเชียร์
-                   15:30 น. เป็นการมอบถ้วยรางวัลต่างๆ ให้แก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในประเภทต่างๆ หลังจากนั้นประธานก็ได้กล่าวปิดการแข่งขันกีฬา ซึ่งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้กิจกรรมทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   ทำงานต่างๆที่รับผิดชอบ
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
-                   07:00 น. เวรขายสหกรณ์
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   08:30 น. สอนแทนครูสาคร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
-                   09:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   11:45 น. เวรขายสหกรณ์
-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
-                   13:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
-                   09:30 น. สอนแทนครูรัชนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
-                   10:30 น. สอนแทนครูรัชนี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
-                   11:45 น. เวรขายน้ำโรงอาหาร
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   08:30 น. สอนแทนครูรัชนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
-                   07:00 น. เวรรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   สอนแทนครูรัชนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
-                   10:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
-                   12:30 น. สอนแทนครูโสภิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   15:30 น. จัดแถวนักเรียนกลับบ้าน และส่งนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   08:30 น. สอนแทนครูรัชนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
-                   12:30 น. สอนแทนครูรัชนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
-                   07:00 น. เวรขายสหกรณ์
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   08:30 น. สอนแทนครูโสภิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   09:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   11:45 น. เวรขายสหกรณ์
-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
-                   13:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   08:30 น. ตรวจงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
-                   11:45 น. เวรขายน้ำโรงอาหาร
-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   09:30 น. สอนแทนครูรัชนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น